یک روز

اگـر یـک روز از زنـدگـی مـن بـاقـی مـانـده بـاشـد، از هـر جـای دنـیـا چـمـدان کـوچـکـم را مـی بـنـدم 

راه مـی افـتـم

 ایـسـتـگـاه بـه ایـسـتـگـاه 

مـرز بـه مـرز، پـیـدایـت مـی کـنـم، کـنـارت مـی نـشـیـنـم، روی سـیـنـه‌ات بـه خـواب مـیروم . . .

/ 0 نظر / 20 بازدید