کنکور۹۵

میخام شروع کنم به درس خوندن

بازم قبل کاری ک میخام شروع کنم یه درگیری ذهنی جدید

عاطفه همش شعاره

هههه کلافم وقتش نبود همچین حرفی و بزنه 

شاید استاد خوبی نبود بار ها و باره وباره خودمو برات اثبات کردم اما نفهمیدی و میگی که شعارم همش بازم یه فمر بد دیگه

باخنده گفتیش اما حواست نبود دلم شکست ساکت شکست 

دیگه راحته باخنده باشوخی و با جدی حرفاتومیزنی و عین خیالت نیست عاطفه…

اگه این همه مدت نتونستم ثابت کنم که شعار نیستم دبگه هم نمیتونم

  1. یعنی دیگه نمیتون واقعامیدونم سخته به حرفاتو کارات و رفتارایی ک دلمو شکونده فک نکنم خیلی سخته اما میخام به همون جایی برسم که میخام میخام بتونم هرچیزی ک هیت و واست فراهم کنم

دیگه مهم نیست ناراحتم کنی

خوردم کنی

اعتنا ندی

لهم کنی 

و دلمو بشکونی

گریمو دربیاری

نه فقط و فقط تومهمی واسه من توهرکاری ک بهش علاقه داری و انجام بده دیگه مهم نیست من برنجم فقط توراحت باش

جاده ی درازی درپیشه تابتونم خوشحالی و خندتو مدام ببینم اما من بهش میرسم چون باید برسم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید